Új adatokat kell bejelenteni a munkáltatóknak, kifizetőknek a foglalkoztatottakról

Publikálva: 2016-01-28

Ezentúl be kell jelenteni a foglalkoztatott személy végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, a végzettséget igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét és az okirat számát. Az adatokat először a 2016. január 1-jét követően tett bejelentésekben kell szerepeltetni.

A munkáltatók és kifizetők által bejelentendő adatok köre bővül. Ezentúl be kell jelenteni a foglalkoztatott személy
végzettségét,
szakképzettségét,
szakképesítését,
a végzettséget igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevét és az okirat számát.
Az adatokat először a 2016. január 1-jét követően tett bejelentésekben kell szerepeltetni.
A már bejelentett foglalkoztatottak képzettségre vonatkozó adatait pótlólag, változás-bejelentésként nem kell bejelenteni.
A munkáltató jogutódlása esetén, mivel itt új jogviszony keletkezik, a bejelentési kötelezettség valamennyi adatra, így a képzettségre vonatkozó adatokra is kiterjed.
Az adatokat a NAV a pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szerv részére továbbítja.
2016. január 1-jétől a munkáltatóknak szerepeltetni kell a havi adó- és járulékbevalláson
– az eltartott adóazonosító jelét, ennek hiányában a természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet.
– családi kedvezmény közös érvényesítésének tényét, az érvényesítés arányát, másik érvényesítő fél adóazonosító jelét.
– első házasok kedvezményét érvényesítőknél a házastárs nevét, adóazonosító jelét, a kedvezmény igénybevételének módját (egyedül, megosztással), és az adatokban bekövetkezett változásokat.

Szochó kedvezmények 2016

Publikálva: 2016-01-26

A kedvezmény megnevezése

A kedvezmény mértéke 2016-ban

Gyermekgondozási díj, illetve gyermekgondozást segítő ellátás, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően adható kedvezmény. A bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával csökkenthető a szocho a foglalkoztatás első két évében, 14,5 százalékával a foglalkoztatás harmadik évében.*
Minimum három gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként jogosult, és gyermekgondozási díjban, illetve gyermekgondozást segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesülő alkalmazása esetén adható kedvezmény. A bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával csökkenthető a szocho a foglalkoztatás első három évében, 14,5 százalékával a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében.*
Gyermekgondozási szabadságról – feltéve, hogy a munkavállaló ezen időtartam alatt csecsemőgondozási díjban, gyesben vagy gyermekgondozási díjban részesült – visszatérő munkavállaló, és ezen szabadság időtartama alatt vagy ezt követően foglalkoztatott másik munkavállaló heti 20-20 órás részmunkaidős foglalkoztatása esetén adható kedvezmény.

 

A két természetes személy bruttó munkabérének, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (azaz 222 ezer forintnak) a 7 százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási adó.  A kedvezmény legfeljebb 3 évig jár.
25 év alatti, legfeljebb 180 nap biztosítási idővel rendelkező pályakezdő esetében adható kedvezmény. A szocho a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával csökkenthető, maximum a foglalkoztatás első két évében.*
25 év alatti – kivéve a fenti pályakezdőt – és 55 év feletti foglalkoztatott utáni kedvezmény. A szocho a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával csökkenthető.
Karrier Híd Programban részt vevők esetében járó kedvezmény. A bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének a 13,5 százalékával csökkenthető a szocho.*
Közfoglalkoztatás esetén. A bruttó közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 százalékának a 13,5 százalékával csökkenthető a szocho.
Kutatók foglalkoztatása esetén igénybe vehető kedvezmény, doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, illetve tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő alkalmazásakor járó kedvezmény. A bruttó munkabér, de legfeljebb 500 ezer forint 27 százalékával csökkenthető a szocho.
Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt alkalmazása esetén adható kedvezmény. A bruttó munkabér, de legfeljebb 200 ezer forint 14,5 százalékával.
Megváltozott munkaképességű vállalkozók és munkavállalók utáni kedvezmény. A kedvezmény a bruttó munkabér, egyéni vállalkozó által saját maga, illetve a tag után a kifizető által megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (azaz 222 ezer forintnak) a 27 százalékával csökkenthető a szocho. *
Mezőgazdasági munkakörben – (FEOR-08) 6. főcsoport 61. csoportjába tartozó, a  7. főcsoport 7333 számú foglalkozásából a  mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója munkakörben és a 8. főcsoport 8421 számú munkakörben – foglalkoztatott 25 év feletti és 55 év alatti munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény. A bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával csökkenthető az adó.
Szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás új munkavállalóira igénybe vehető kedvezmény. A szocho a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával csökkenthető a foglalkoztatás első két évében, 14,5 százalékával a foglalkoztatás harmadik évében.
Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak utáni kedvezmény. A bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával csökkenthető a szocho.
Tartósan álláskeresők után igénybe vehető kedvezmény. Az adó a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával csökkenthető a foglalkoztatás első két évében, 14,5 százalékával a foglalkoztatás harmadik évében.*

 

A *-gal jelölt kedvezményeknél az alábbi hatósági igazolások szükségesek:

Gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás (korábban gyes),valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően:

– Gyermekgondozási díj folyósítását vagy annak megszűnését az egészségbiztosítási szerv, illetve a társadalombiztosítási kifizetőhely igazolja. A gyermekgondozást segítő ellátás, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását, illetve a folyósítás megszűnését a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a családtámogatási kifizetőhely igazolja. Az igazolásokat az ellátásban részesülő személy kérelmére állítják ki. A kedvezményt a foglalkoztató az ellátásokról szóló igazolás birtokában érvényesítheti.

– Minimum három gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként jogosult, és gyermekgondozási díjban, illetve gyermekgondozást segítő ellátásban részesült vagy részesülő, vagy gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesülő alkalmazása esetén azt is igazolni kell, hogy minimum három gyermek után a szülőnek jár a családi pótlék, amit szintén a fővárosi és megyei kormányhivatal igazol. Az igazolásokat az ellátásban részesülő személy kérelmére állítják ki. A kedvezményt a foglalkoztató az ellátásokról szóló igazolások birtokában érvényesítheti.

– 25 év alatti, legfeljebb 180 nap biztosítási idővel rendelkező pályakezdő:

Az adókedvezmény az adóhivatal igazolása alapján érvényesíthető, amit a foglalkoztatott személy kérelmére állítanak ki. Az igazolás nem lehet 15 napnál régebbi. Az adóhivatal egy alkalommal, igazolásban jelzi a munkáltatónak, hogy a 25 év alatti munkavállalója legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik. A foglalkoztató az igazolás birtokában érvényesítheti a szochokedvezményt.

Karrier Híd Program:

Az adókedvezmény a hatósági bizonyítványban foglaltakon alapul. Az állami foglalkoztatási szerv adja ki a hatósági bizonyítványt az ügyfél kérelmére. A hatósági bizonyítvány a kiállításának napjától a kiállításának hónapját követő tizenkettedik hónap utolsó napjáig érvényes, amit a hatósági bizonyítványon is feltüntetnek. A foglalkoztató a bizonyítvány birtokában érvényesítheti a szochokedvezményt.

Megváltozott munkaképességű személyek esetén:

A jogosult kérelmére a kormányhivatal rehabilitációs hatósága gondoskodik a rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos eljárás megindításáról, ennek keretében adatot szolgáltat az adóhivatal részére a rehabilitációs kártyára való jogosultság fennállásáról. Az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges jogosultságot igazoló rehabilitációs kártyát az adóhivatal állítja ki. A kedvezményt a foglalkoztató a kártya (illetve azt helyettesítő igazolás) birtokában érvényesítheti.

– Tartósan álláskereső esetében:

Feltétel, hogy az állami foglalkoztatási szerv a foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legalább 183 napig álláskeresőként nyilvántartotta a munkavállalót. Ennek a feltételnek a fennállását az állami foglalkoztatási szerv igazolja, az álláskereső személy kérelmére. A foglalkoztató az igazolás birtokában érvényesítheti a szochokedvezményt.

Törzstőke emelés

Publikálva:

Jegyzett tőke emelés lehetőségei a teljesség igénye nélkül

Új törzsbetét befizetésével

A legkézenfekvőbb megoldás a jegyzett tőkét a tagok pénzbeli hozzájárulásával megemelni. Ezzel egyetlen probléma lehet, az hogy a tagok nem rendelkeznek készpénzben a jegyzett tőke hiányzó részével. Ez csak akkor lehetséges, ha a tagok a társasági szerződésben előírt befizetéseiket már hiánytalanul teljesítették. A befizetés teljesíthető tulajdoni hányad arányosan, de lehetőségük van a tagoknak új arányok kialakítására, vagy új tag felvételére is, természetesen a törvényi előírások rendelkezéseit megtartva pl. az elővásárlási jogok gyakorlása terén.

Apporttal történő tőkeemelés

A tagok a jegyzett tőkét nem készpénz rendelkezésre bocsátásával emelik meg, hanem bármilyen más vagyoni értékkel rendelkező dologgal, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű joggal. A nem pénzbeli hozzájárulás értékének meghatározása könyvvizsgáló vagy más szakértő megbízásával is lehetséges, de meghatározhatják azt a tagok is. Ebben az esetben a taggyűlésnek kell definiálnia, hogy milyen szempontok figyelembevételével történt a nem pénzbeli hozzájárulás értékelése, melyet nyilatkozatba kell foglalni.

Törzstőkén felüli vagyonból történő emeléssel

Az előző üzleti évre vonatkozó beszámoló hat hónapon belüli mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérleg alapján a tőkeemelés fedezetének biztosítottnak kell lennie. Törzstőkén felüli vagyon, amelyből a jegyzett tőke emelése megvalósítható lehet tőketartalék és eredménytartalék. A tőketartalékból való tőkeemelés – mivel ez a tőkeelem nem kapcsolódik a társaság eredményességéhez – természetesen adómentesen tehető meg. Az eredménytartalékból történő tőkeemelés esetén pedig értékpapír juttatás valósul meg, amely után a magánszemélyek adófizetési kötelezettsége csak akkor keletkezik majd, ha az üzletrészüket valamikor elidegenítik, értékesítik.

Tagi hitel bevitele a társaságba apportként

Tagi hitel esetében a magánszemély követelését ajánlott a társaság számára nem pénzbeli hozzájárulásként, hanem apportként átadni. Ekkor a tagot semmilyen adófizetési kötelezettség nem terheli.

Tagi hitel elengedéséből megvalósuló tőkeemelés

A tagi hitel elengedése vagyont teremt ugyan a társaságnál, de ezzel egy időben társasági adó és illetékfizetési kötelezettség is keletkezik.

Törzstőke emelés már jóváhagyott, de fel nem vett osztalék terhére

Ebben az esetben is a tagok követelésének apportként való bevitele az adótakarékosabb megoldás. Számítani kell azonban arra, hogy a tőkeemeléssel egy időben személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is keletkezik. A tőkeemelés összege a társaság könyveiben szereplő osztalék, személyi jövedelemadóval és egészségügyi hozzájárulással csökkentett összege lesz.